Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Temeljem članka 46. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan-Dignano˝ broj 02/09, 02/10, 02/13, 02/18 i 02/21) te Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan-Dignano˝ broj 18/20), gradonačelnik dana 18. listopada 2021. godine raspisuje


NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano

za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.

2. Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije.

3.  Pravo na podnošenje prijave za stipendiju imaju:

A) učenici srednjih škola ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo;
 • prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine do dana objave Natječaja;
 • upisan drugi, treći, četvrti ili peti razred srednjoškolskog obrazovanja;
 • prosjek od najmanje 4,0 u prethodnoj godini obrazovanja;
 • podmirena dospjela potraživanja prema Gradu i tvrtkama u vlasništvu Grada.

B) redovni studenti ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo;
 • nisu stariji od 26 godina;
 • prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine do dana objave Natječaja;
 • za studente prve godine studija: prosjek ocjena od najmanje 4,0 u prethodnoj godini obrazovanja;
 • za studente od druge godine na dalje: prosjek ocjena od najmanje 3,5 u prethodnoj godini studija;
 • podmirena dospjela potraživanja prema Gradu i tvrtkama u vlasništvu Grada.

4.  Prijavi se prilaže:

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

 • preslika osobne iskaznice ili domovnice
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslika svjedodžbe o postignutom uspjehu tijekom protekle školske godine odnosno         
 • prijepis ocjena položenih ispita s protekle godine studija,
 • uvjerenje o upisu u srednju školu, ili o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj godini 2021./2022.,
 • dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjan-Dignano i Contradi d.o.o. (potvrda  Grada, odnosno komunalnog poduzeća Contrada d.o.o.).

DODATNA DOKUMENTACIJA (NIJE OBAVEZNA)

Podnositelj prijave nije u obvezi dostaviti dodatnu dokumentaciju u sveziuspjeha na natjecanjima/plasmanima, utvrđivanjima visine prihoda i posebnih okolnosti ukoliko ne ostvaruje bodove po tim kriterijima.

A) Dokumentacija vezana za uspjeh na natjecanjima/plasmanima iz Kataloga Agencije za odgoj i obrazovanje

Podnositelj dostavlja potvrdu o osvojenom plasmanu na natjecanju iz Kataloga Agencije za odgoj i obrazovanje, ukoliko je osvojio/la od 1. do 3. mjesta na županijskom / državnom / međunarodnom natjecanju.

B) Dokumentacija vezana za kriterij sudjelovanja i plasmana iz domene sporta

Podnositelj dostavlja potvrdu o nastupu za državnu reprezentaciju ili kategorizaciju sportaša, uz dokaz o ostvarenom uspjehu Hrvatskog školskog sportskog saveza, Nacionalnog stručnog saveza (bilten) ili Hrvatskog olimpijskog odbora, ukoliko je ostvario/la ukoliko je osvojio/la od 1. do 3. mjesta na županijskom / državnom / međunarodnom natjecanju.

C) Potvrde o sudjelovanju na smotrama, natjecanjima i aktivnostima koje se ne nalaze u Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje.

D) Dokumentacija potrebna za utvrđivanje visine prihoda

Dostavljaju se potvrde nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenih u 2020. godini (uključujući i podnositelja).

E)  Posebne okolnosti koje se boduju prema kriterijima socijalnih uvjeta

 • podnositelj prijave bez oba roditelja – potrebno dostaviti presliku Izvatka iz matice umrlih;
 • podnositelj prijave dijete samohranog roditelja – potrebno dostaviti presliku Izvatka iz matice umrlih ili presliku Rodnog lista;
 • podnositelj prijave član jednoroditeljske obitelji – dostaviti presliku Presude o razvodu braka;
 • podnositelj prijave ili član kućanstva invalid preko 50% - dostaviti presliku Rješenja o invalidnosti      nadležnog tijela;
 • podstanarstvo podnositelja prijave - dostaviti presliku Ugovora o najmu;
 • smještaj u đačkom ili studentskom domu  - dostaviti presliku Ugovora ili potvrdu;
 • redovno školovanje drugog člana obitelji (samo srednjoškolci i studenti) - dostaviti potvrdu o upisu.

5. Dostavom dokumentacije podnositelj daje suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a isključivo u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju.

Bodovanje se vrši na temelju dostavljene dokumentacije.

6.  Obrazac prijave može se preuzeti u pisarnici Grada, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan ili na internet stranici  Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr (Natječaji).

7.  Prijave se podnose se u zatvorenoj kuverti s naznakom ˝NE OTVARAJ-STIPENDIJE˝ najkasnije do 12. studenog 2021. godine na adresu: GRAD VODNJAN - DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, preporučenom poštom ili osobno u pisarnici Grada.

8.    Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.


KLASA: 604-01/21-01/03

URBROJ: 2168-04-01/01-21-01

Vodnjan-Dignano, 18. listopada 2021. godine


                                                                                         GRADONAČELNIK - SINDACO

                                                                                                     Edi Pastrovicchio