Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Nova vizura Narodnog i Župnog trga u Vodnjanu

 

NOVA VIZURA NARODNOG I ŽUPNOG TRGA U VODNJANU

Kako je prostor Narodnog trga i Zupnog trga u najvećoj mjeri i prostor identifikacije sa samim naseljem, iz kojega svaki posjetitelj nosi sa sobom utiske koji će obilježiti i stav prema cijelom naselju, te kako je to istovremeno i jedan od najatraktivnijih prostora u smislu komercijalnog korištenja poslovnih prostora, po­tpuno je opravdana inicijativa Vodnjanske uprave iz 1999. g. kojom se nastojalo na najkvalitetniji mogući način riješiti pitanje funkcije i oblikovanja ovog središnjeg područja naselja.

Tijekom travnja 2002. g. je između Općine Vodnjan kao raspisivača te Društva arhitekata Istre (DAI-SAI) kao provoditelja zaključen ugovor o provedbi regionalnog, javnog i anonimnog natje­čaja kojim su zapravo, ne računajući otprije pripravljenu geodetsku podlogu mjerila I :200, započele aktivnosti na provedbi natječaja.

Cilj natječaja

Temeljna svrha i cilj natječaja je dobivanje najpovolj­nijeg urbanističkog rješenja područja Narodnog trga, ulice Castello i Župnog trga te pri ključnih ulica u Vo­dnjanu, koje će koncepcijom i rješenjem elemenata partera i urbane opreme navedenom prostoru dati prepoznatljiv vizualni identitet i učiniti ga funkcionalno sposobnim za polivalentne javne namjene. Takvo ur­banističko rješenje ciljano mora provjeriti i prometne mogućnosti danog prostora, postojeće odluke o regu­laciji prometa te u odgovarajućem mjerilu dati prije­dlog najpovoljnijeg rješenja cirkulacije kolnog prome­ta, pješačkog prometa i kolnog prometa u mirovanju (parkirališta) na način da se prvenstveno osiguraju uvjeti za pristup javnim insti­tucijama, gospodarskim subjektima i stanarima, a tek potom posjetiteljima i povremenim korisnicima.

Nagrađeni rad - "002"

Autor: prof. Nenad Fabijanić, dipl. ing. arh. Zagreb; suradnici: ATP projektiranje d.o.o. (arhitekt Otto Ba­rić) Zagreb, Branka Grgić, dipl. ing. arh. Zagreb, mr. Sonja Tadej, dipl. ing. arh. Zagreb; vizualizacija: Slaven Delalle, dipl. ing. arh. Zagreb.

Mišljenje ocjenjivačkog suda

Rad vrlo dobro interpretira programske smjernice natječaja i u pogledu mogućnosti višenamjenskog korištenja i u smislu protočnosti prometa te odlično prepoznaje specifičnosti lokalnih tradicija u korištenju materijala i tehnikama izvođenja detalja. Predloženim rješenjima, posebice Župnog trga u kojem oblikuje drevni, gotovo iskonski kružni oblik zelene površi­ne oko postojećih vrijednih stabala, te protezanjem kontinuiteta homogenosti rješavanja i na Narodni trg, postiže kvalitetan autorski doprinos oblikovanju prostora natječaja. Denivelacija središnjeg dijela Na­rodnog trga svakako je autorski najsnažniji element predloženog rada. Ocjenjivački je sud prepoznao intenciju autora da formira čistu, "eteričnu" pješačku zonu pred zgradom Vijećnice, što je na određeni način najsnažniji iskaz vjekovnih odnosa vlasti (Vijećnica) i plebsa (trg); s druge strane, plato se izdiže iznad razine ostalog dijela trga energijom većom nego li u drugim predloženim radovima, što uz dodatak predložene fontane nivelirane gotovo u razini pješačkog platoa, neizostavno potvrđuje da je autor percipirao duh nekadašnjeg kaštela i zdenca koji se nalazio u dvorištu kaštela. Skalinada koja formira rub platoa, dakako, omogućava sjedenje i daje mogućnost "teatralizacije" svakog dijela trga čime je postignuta ravnoteža između "usmjerene" namjene (plato) i "casual" događanja. U oblikovanju detalja opločenja i urbane opreme autor prepoznaje raskošnost i višeslojnost tradicionalnog ambijenta, ističući u preoblikovanim dijelovima par­tera veza na tradiciju, ali nastojeći također na suptilan način odrediti granicu starog i novog. Doprinose rada pod brojem "002" Ocjenjivački je sud većinom glasova smatrao dovoljnima da u odnosu na ponuđena rješenja u drugim radovima ovaj rad procijeni u cjelini najbo­ljim, dodjeljujući autoru prvu nagradu s napomenom naručitelju natječaja i autoru da u prostoru Narodnog trga porade na harmonizaciji energije cjeline i detalja.

Ocjenjivački sud u sastavu: predsjednik Klaudio Vita­sović, gradonačelnik Grada Vodnjana; članovi: Tihomir Jukić, dipl. ing. arh. /Udruženje hrvatskih arhitekata, Davor Matticchio, dipl. ing. arh. Društvo arhitekata Istre (DAI - SAI), Mario Smilović, dipl. ing. arh. Druš­tvo arhitekata Istre (DAI - SAI), Anita Forlani, članica predložena od strane Poglavarstva Grada Vodnjana; zamjenik Maurizio Biasol, član Poglavarstva Grada Vodnjana, Antonio Rubbi, dipl. ing, arh. Društvo arhi­tekata Istre (DAI - SAI); tehnička komisija Mirjan Batel, dipl. pravnik, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Grada Vodnjana; tajnik Bruno Nefat, dipl. ing. arh. Društvo arhitekata Istre (DAJ - SAI).

(Iz Kataloga natječajnih radova 2003. god.)