Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Odluka o komunalnom redu

 

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Komunalnim redom u smislu ove Odluke smatra se uređenje naselja, pravilno korištenje, zaštita i održavanje čistoće, estetskog izgleda i namjene javnih površina, komunalnih objekata i uređaja i drugih objekata na području Grada Vodnjana-Dignano, kao i uređenje, korištenje i održavanje vanjskih dijelova građevina (pročelja, balkona, terasa, ulaznih vrata, prozora, izloga, uličnih ograda i dr.), njihovog estetskog izgleda i korištenja građevinskog zemljišta (dvorišta, zgrada uz javne površine i sl.)

Mjerama za provođenje komunalnog reda smatraju se mjere propisane zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima kojima je cilj uspostavljanje i održavanje komunalnog reda.

Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva provodi komunalni red i nadzire obavljanje komunalnih djelatnosti povjerenih pravnim i fizičkim osobama.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Uređenje naselja na području povijesnih jezgri Grada provodi se sukladno odredbama ove odluke i pravila određenih posebnim zakonom.

Ovom su Odlukom naročito propisane odredbe o:
a) uređenju naselja,
b) red pri gradnji, prekopavanju, iskrcaju i ukrcaju robe i materijala,
c) način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje te održavanje reda na tim površinama, korištenje javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene
d) uklanjanje odbačenog otpada,
e) držanju životinja,
f)  uklanjanju protupravno postavljenih predmeta i vozila,
g) nadzor nad građenjem i izvođenjem radova
i) uklanjanje snijega, leda i naplavina
j) mjere za provođenje komunalnog reda,
k) prekršajne odredbe,
l) prijelazne i završne odredbe

 

 

Aktualnosti