Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

BLUE RECHARGE

 

Mnogi ekosustavi i gospodarski sektori u Europi ovise o dostupnosti vode dovoljne kvalitete. Podzemna voda pruža siguran i održiv resurs za zadovoljavanje potreba za pitkom vodom, poljoprivredom, industrijom i turizmom: podzemna voda čini 65% pitke vode i 25% vode za poljoprivredno navodnjavanje. Podzemna voda je ograničen resurs koji treba zaštititi ne samo od onečišćenja, već i od štetnog djelovanja klimatskih promjena i ljudske prekomjerne eksploatacije, kako bi se osigurala dugoročna održivost: na mediteranskom području, nestašica vode je relevantan problem, a očekuje se da će klimatske promjene pogoršati njezinu dostupnost. Poljoprivreda – koja igra važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti hrane i čini EU globalnim liderom u izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda – značajno doprinosi pogoršanju kvalitete i količine podzemnih voda, potaknuta navodnjavanjem usjeva, povećanom upotrebom hranjivih tvari i kemijskih pesticida. Ovi pritisci zauzvrat su utjecali na vodene okoliše i ekosustave ovisne o podzemnim vodama, a dodatno su pogoršani klimatskim promjenama koje utječu na kvalitetu podzemnih voda, kroz međuovisnosti između onečišćenja i prekomjerne eksploatacije.

U EU, Okvirna direktiva o vodama je kamen temeljac ekološki usmjerenog pravnog okvira koji zahtijeva upravljanje tijelima podzemnih voda s ciljem postizanja dobrog kemijskog i kvantitativnog stanja svih njihovih voda najkasnije do 2027. godine. Kroz niz novih strategija i politika, Europski zeleni plan ponovno je istaknuo potrebu za održivim upravljanjem vodnim resursima, te suzbijanjem kemijskog onečišćenja i stresa vode, kako bi se osigurala dovoljna količina kvalitetne vode za okoliš i ljude. EU strategija bioraznolikosti 2030. i Strategija prilagodbe klimatskim promjenama naglašavaju potrebu očuvanja ekoloških tokova i regulacije zahvata podzemnih voda.

Hrvatska i Italija, kao države članice EU, moraju oblikovati svoje vodne politike u skladu s Okvirnom direktivom o vodama (WFD): izvještavanje prema Okvirnoj direktivi o vodama pokazuje da 29% ukupne EU podzemne vode nema dovoljnu kapacitet za zadovoljenje potreba ekosustava ili društva. Prekomjerno crpljenje vode iz obalnih slatkovodnih akvifera i povećanje olujnih udara predviđeno kao posljedica klimatskih promjena može dovesti do daljnjeg utjecaja slane vode na obalne podzemne akvifere. Opsežni krški akviferi u Hrvatskoj i Italiji su posebno ugroženi.

Opći cilj projekta je postići i održati "dobro kemijsko i kvantitativno stanje podzemnih voda" koje će se postići osiguravanjem da dostupni resurs podzemnih voda nije premašen dugoročnom godišnjom prosječnom stopom crpljenja. Projekt će doprinijeti preokretanju trenutnih trendova prekomjerne eksploatacije podzemnih voda povećanjem stopa punjenja akvifera kako bi se ponovno uravnotežili akviferi i potaknula njihova održiva uporaba. Promicanje suradnje između javnih vlasti, istraživačkih institucija i privatnih tvrtki bit će ključno kako bi se iskoristili novi znanstveni rezultati i multidisciplinarna istraživanja za poboljšanje promatranja učinaka klimatskih promjena na podzemne vode i izradili planovi za prilagodbu.

Ovaj cilj će biti ekonomski održiv na dugi rok kroz sustav poticaja (zvan Blue Credits) za privatne i javne subjekte koji podržavaju punjenje akvifera. Blue Credits je cjelokupni sustav: tehnički i financijski instrumenti i postupci za njegovo provođenje bit će osmišljeni, izgrađeni i provedeni projektom. Sustav se temelji na financijskoj podršci - stvaranju Blue Stewardship-a - za akciju punjenja; ekonomski mehanizam za prodaju i kupnju kredita na "ad hoc" tržištu bit će rezultat projektnih aktivnosti.

Dodatni ključni element je stvaranje i dijeljenje integriranog sustava znanja o području hidrogeološke strukture i njezinih slabosti kako bi se identificirala područja punjenja akvifera, stanje akvifera, iscrpljenost itd. Zatim će se provesti kampanja za podizanje svijesti i povećanje aktivnog sudjelovanja korisnika vodnih resursa u rebalansiranju sloja podzemnih voda, demonstrirajući tehničku izvedivost i ekološku održivost tehničkih rješenja. Postojeći set alata za obnovu akvifera (upravljano punjenje akvifera - MAR) koristit će se u studijama slučaja u Italiji i Hrvatskoj, provedenim u različitim scenarijima tla kako bi se pokazale mogućnosti za provedbu održive strategije upravljanja podzemnim vodama.

Posljednji glavni element strategije je pružanje uputa za provedbu politike upravljanja podzemnim vodama u Hrvatskoj i Italiji, identificirajući ciljeve za lokalno punjenje vode: Blue credits bi prepoznao nagrađivanje subjekata certifikatom za svaku jedinicu vode napunjenu u sloj podzemnih voda.

Projekt uključuje raznoliki konzorcij partnera iz Italije i Hrvatske, svaki sa svojim jedinstvenim stručnostima i resursima:

Grad Vodnjan-Dignano (Vodeći partner)

Venetian Cluster (Venetian Cluster srl)

ART-ER Joint Stock Consortium Company

EXO (EXO Società Consortile a R. L.)

Romagnolo Canal Reclamation & Irrigation Board

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Sveučilište u Rijeci

IVS - istarski vodozaštitni sustav d.o.o.

Trajanje: 30 mjeseci

Ukupni proračun: 1.989.798,43 €

Vodeći partner: Grad Vodnjan-Dignano

Specifični cilj: Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije rizika od katastrofa i otpornosti kroz pristupe temeljene na ekosustavu.

Program financiranja: Interreg VI-A Italija-Hrvatska

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Many ecosystems and economic sectors in Europe depend on the availability of water of sufficient quality. Groundwater provides a secure and sustainable resource to meet the needs for drinking water, agriculture, industry, and tourism: groundwater makes up 65% of drinking water and 25% of water used for agricultural irrigation. Groundwater is a finite resource that needs to be protected not only from pollution but also from the harmful effects of climate change and human over-exploitation to ensure long-term sustainability: in the Mediterranean area, water scarcity is a relevant problem, and climate change is expected to worsen its availability. Agriculture – which plays an important role in ensuring food security and makes the EU a global leader in agri-food exports – significantly contributes to the degradation of groundwater quality and quantity, driven by crop irrigation, increased use of nutrients, and chemical pesticides. These pressures have, in turn, impacted water environments and ecosystems dependent on groundwater, further exacerbated by climate change affecting groundwater quality through the interdependencies between pollution and over-exploitation.

In the EU, the Water Framework Directive (WFD) is the cornerstone of an ecologically focused legal framework that requires the management of groundwater bodies to achieve good chemical and quantitative status of all waters by 2027 at the latest. Through a series of new strategies and policies, the European Green Deal has reiterated the need for sustainable water resource management and addressing chemical pollution and water stress to ensure sufficient amounts of quality water for the environment and people. The EU Biodiversity Strategy 2030 and the Climate Adaptation Strategy emphasize the need to preserve ecological flows and regulate groundwater abstraction.

Croatia and Italy, as EU member states, must align their water policies with the Water Framework Directive (WFD): reporting under the WFD shows that 29% of the total EU groundwater does not have sufficient capacity to meet the needs of ecosystems or society. Over-abstraction of water from coastal freshwater aquifers and the increase in storm surges predicted as a result of climate change can lead to further saltwater intrusion into coastal groundwater aquifers. The extensive karst aquifers in Croatia and Italy are particularly vulnerable.

The general goal of the project is to achieve and maintain "good chemical and quantitative status of groundwater," which will be achieved by ensuring that the available groundwater resource is not exceeded by the long-term average annual rate of abstraction. The project will contribute to reversing current trends of groundwater over-exploitation by increasing aquifer recharge rates to rebalance the aquifers and promote their sustainable use. Promoting cooperation between public authorities, research institutions, and private companies will be crucial to leveraging new scientific findings and multidisciplinary research to improve the observation of the effects of climate change on groundwater and develop adaptation plans.

This goal will be economically sustainable in the long term through an incentive system (called Blue Credits) for private and public entities that support aquifer recharge. Blue Credits is a comprehensive system: technical and financial instruments and procedures for its implementation will be designed, built, and implemented by the project. The system is based on financial support – creating a Blue Stewardship – for recharge action; the economic mechanism for buying and selling credits on an "ad hoc" market will be the result of project activities.

Another key element is the creation and sharing of an integrated knowledge system about the hydrogeological structure and its weaknesses to identify aquifer recharge areas, aquifer status, depletion, etc. An awareness campaign will then be conducted to increase active participation of water resource users in rebalancing the groundwater layer, demonstrating the technical feasibility and environmental sustainability of technical solutions. The existing set of tools for aquifer restoration (Managed Aquifer Recharge – MAR) will be used in case studies in Italy and Croatia, conducted in different soil scenarios to showcase the possibilities for implementing a sustainable groundwater management strategy.

The final main element of the strategy is to provide guidelines for the implementation of groundwater management policies in Croatia and Italy, identifying targets for local water recharge: Blue credits would recognize rewarding entities with a certificate for each unit of water recharged into the groundwater layer.

The project involves a diverse consortium of partners from Italy and Croatia, each with their unique expertise and resources:

City of Vodnjan-Dignano (Lead Partner)

Venetian Cluster (Venetian Cluster srl)

ART-ER Joint Stock Consortium Company

EXO (EXO Società Consortile a R. L.)

Romagnolo Canal Reclamation & Irrigation Board

University of Rijeka, Faculty of Economics

University of Rijeka

IVS - Istrian Water Protection System

Duration: 30 months

Total budget: 1.989.798,43 €

Lead partner: City of Vodnjan-Dignano

Specific objective: Promote climate change adaptation, disaster risk prevention, and resilience through ecosystem-based approaches.

Funding program: Interreg VI-A Italy-Croatia