Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) propisuje da se financiranje programa i projekata udruga/organizacija civilnog društva provodi putem javnog natječaja, no isto tako i da se u određenim situacijama sredstva mogu dodijeliti udrugama/organizacijama civilnog društva i bez provedbe javnog natječaja, putem izravne dodjele.  

Udruge sukladno Javnom natječaju  mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja:

KULTURA
1.1. dramska, filmska, scenska i medijska djelatnost,
1.2. književno stvaralaštvo, knjižnična i nakladnička djelatnost,
1.3. očuvanje i promicanje autohtone kulturne baštine i tradicije,
1.4. likovna i muzejsko - galerijska djelatnost,
1.5. glazbena i glazbeno - scenska djelatnost,
1.6. gradske manifestacije i festivali,
1.7. nacionalne manjine,

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
2.1. sindikalne organizacije,
2.2. udruge proizašle iz rata
2.3. ostale udruge civilnog društva

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
3.1. programi i projekte namijenjeni djeci i mladima (kreativno stvaralaštvo djece i mladeži, rad sa darovitom djecom, aktivno uključivanje mladih u društveni život, …)
3.2 manifestacije posvećene djeci i mladima

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
4.1.  djeca i mladi,
4.2  starije osobe i palijativna skrb,
4.3  osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju
4.4  poboljšanje zdravlja i kvalitete življenja

POLJOPRIVREDA
5.1 Poljoprivreda (poticanje stručnih programa u poljoprivredi, očuvanje autohtonih sorti maslina i vinove loze, edukacije, edukacijski projekti i programi, međunarodna suradnja i EU projekti, gradske manifestacije)

TURIZAM
6.1 Turizam (poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, gradske manifestacije)

ZAŠTITA OKOLIŠA
7.1 Zaštita okoliša (poticanje programa u zaštiti okoliša, edukacije, te edukacijski projekti i programi, gradske manifestacije)

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prioritetu, definirani su Uputama za prijavitelje.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više projekata u okviru ovog Natječaja, ali samo jedan projekt po području djelovanja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu projekta/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi registar za neprofitne organizacije (registar umjetničkih organizacija, upisnik TZ Ministarstva turizma….) , koja provodi programe/projekte iz područja koji zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Grad Vodnjan-Dignano, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Vodnjan-Dignano te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Udruga neposredno prije sklapanja ugovora mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez, kao i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Nakon  provjere administrativnih kriterija Natječaja, procjenjuje se kvaliteta projekata, pri čemu se boduje iskustvo i kapaciteti udruge za provođenje aktivnosti, relevantnost projekta/programa u odnosu na prioritete Natječaja, kvaliteta priloženog proračuna, te važnost projekta za lokalnu zajednicu.

Detaljnije informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vodnjan-Dignano (www.vodnjan.hr).

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili kurirom (predaja u pisarnici Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan) ili preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu:

GRAD VODNJAN-DIGNANO
TRGOVAČKA 2
52 215 VODNJAN- DIGNANO
„Javni poziv za udruge - ne otvaraj″
a na prednjem dijelu omotnice OBAVEZNO je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.

Razmatraju se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: nika.cadro@vodnjan.hr 

JAVNI NATJEČAJ 2019

Aktualnosti