Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

PRORAČUN

Gradski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Grada. Gradski proračun odobrava Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. Proračun objašnjava planove i aktivnosti Grada u vezi s korištenjem gradskog novca u fiskalnoj godini. Proračun Grada Vodnjana-Dignano sadrži opći i posebni dio. Opći dio proračuna sadrži:

  • račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima
  • ​raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)
  • račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.
  • Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, te po funkcijskoj klasifikaciji.

ZAKONSKI PROPISI

Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave:
Zakon o proračunu (“Narodne novine RH” br. 87/08, 136/12 i 15/15) Zakon o lokalnim porezima (“Narodne novine RH” br. 115/16) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine RH” br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda RH, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine RH” br. 124/14, 115/15 i 87/16).

INTERAKTIVNA VIZUALIZACIJA PRORAČUNA GRADA VODNJANA-DIGNANO
https://www.opencity.hr/vodnjan/naslovna/

2024:

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2024. godinu

2023:

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2023. godinu

2022:

PROGRAMI JAVNIH POTREBA

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2022. godinu

2021:

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu

2020:

2019:

2018: 

2017:

2016:

2015:

2014: