Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti lokalne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 

Gradsko vijeće:

 1. Donosi Statut Grada;
 2. Donosi poslovnik o radu Gradskog vijeća;
 3. Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada;
 4. Donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada;
 5. Donosi proračun i završni račun Grada, kao i odluke o izvršenju proračuna te odluku o privremenom financiranju;
 6. Donosi akte o uspostavljanju dugoročne i trajne suradnje sa pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i odluke o uspostavljanju i ostvarivanju suradnje s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;
 7. Raspisuje referendum;
 8. Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća, Gradonačelnika i njegove zamjenike i članove Poglavarstva, radna tijela Vijeća, imenuje i razrješuje i druge osobe određene Statutom;
 9. Uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih odjela;
 10. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad;
 11. Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom ili drugim propisom.

Vijeće čini 13 vijećnika izabranih u skladu sa odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ako se na izborima za vijećnike Gradskog vijeća ne postigne zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koja se traži sukladno zakonu, broj vijećnika Gradskog vijeća povećati će se do broja koji je potreban da bi tražena zastupljenost bila ostvarena na način utvrđen zakonom. 
Pripadnicima talijanske nacionalne manjine osigurava se zastupljenost u gradskom vijeću sa najmanje četiri člana.
Vijećnici se biraju na vrijeme od četiri godine, koliko im traje mandat. Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koje bira između vijećnika.

Poslovnik Gradskog vijeća objavljen je u Službenim novinama Grada Vodnjan-Dignano br. 02/09, 02/13 i 02/2021