Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Što je komunalni doprinos i tko ga plaća

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove
Kontakt osoba: Mischel Živolić – referent za komunalno gospodarstvo
Telefon: 052/535-964

e-mail: mischel.zivolic(at)vodnjan.hr

Što je to komunalni doprinos?

Komunalni doprinos prihod je proračuna jedinica lokalne samouprave. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su isključivo sufinanciranju gradnje i korištenje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za:

 1. javne površine
 2. nerazvrstane ceste
 3. javnu rasvjetu
 4. groblja

Visina komunalnog doprinosa ovisi o zoni u kojoj se nalazi objekt, te o volumenu građevine koja se gradi.

Visina komunalnog doprinosa kojeg plaća investitor ovisi o tome da li se radi o novogradnji ili rekonstrukciji.

Tko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa?

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. Komunalni doprinos obračunava se u skladu sa obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Obujam građevine koja se gradi na građevnoj čestici utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, na temelju podataka utvrđenih iz projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevne dozvole.

Obujam građevine računa se prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma (Nar. nov. br. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12).

Jedinična vrijednost komunalnoga doprinosa za obračun po m3 građevine koja se gradi određuje se za pojedine zone u gradu i to:

 • Stambene zone:
  1. Zona – 138,00 kn/m3
  2. Zona – 120,00 kn/m3
  3. Zona – 100,00 kn/m3
  4. Zona – 138,00 kn/m3
  5. Zona – 80,00 kn/m3
 • Izgrađene strukture van naselja:
  1. Gospodarska namjena – 80,00 kn/m3 (za zgrade preko 3,5 m visine koje predstavljaju jedinstveni prostor, komunalni doprinos iznad visine od 3,5 m je 0 kn)
  2. Poslovna namjena - 80,00 kn/m3 (za zgrade preko 3,5 m visine koje predstavljaju jedinstveni prostor, komunalni doprinos iznad visine od 3,5 m je 0 kn)
  3. Ugostiteljsko turistička namjena - 138,00 kn/m3
  4. Javna i društvena namjena - 130,00 kn/m3
  5. Sportsko rekreacijska namjena
    • golf igrališta
    • golf vježbališta
    Golf igrališta i vježbališta:
    • do 18 rupa – 3.000.000,00 kuna
    • do 9 rupa – 1.500.000,00 kuna
    • golf vježbališta – 500.000,00 kuna
    • polivalentni sportsko rekreacijski centri - 138,00 kn/m3
    • sportsko rekreacijska zona za potrebe lovačkog društva - 138,00 kn/m3
  6. Posebna namjena - 80,00 kn/m3
 • Gospodarske građevine
  • Gospodarske građevine na poljoprivrednom zemljištu - 80,00 kn/m3
 • Stambeno-gospodarske građevine za vlastite potrebe i turizam na seoskim gospodarstvima – 100,00 kn/m3