Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2023. godinu

Grad Vodnjan-Dignano poziva udruge i druge neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Udruge i druge neprofitne organizacije sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja:

01. KULTURA
02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
03. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
04. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
05. POLJOPRIVREDA
06. TURIZAM

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 01.04.2023. godine.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu:

GRAD VODNJAN-DIGNANO, TRGOVAČKA 2, 52 215 VODNJAN- DIGNANO ili osobno u pisarnicu Grada Vodnjan-Dignano (Trgovačka 2) (radnim danom od 8,00 – 12,00 sati; utorkom od 15,00 – 17,00 sati).

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom: ″JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2022 – NE OTVARAJ″.

Prijavu je moguće dostaviti i u elektroničkom obliku na sljedeću adresu: nika.cadro@vodnjan.hr
U naslovu (predmetu) e-maila potrebno je napisati „naziv udruge – Javni natječaj za udruge 2023“, a svi prijavni obrasci moraju biti vlastoručno potpisani i ovjereni te u pdf formatu priloženi e-mailu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: nika.cadro@vodnjan.hr  

 

Dokumentacija za PRIJAVU programa/projekta na Natječaj obuhvaća: 

 • Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 1)
 • Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac 2)
 • Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo (Obrazac 3)
 • Obrazac izjave o obvezi dostave dodatne dokumentacije (Obrazac 4)
 • Popis članova sa prebivalištem na području Grada Vodnjan-Dignano (SAMO za udruge koje nisu registrirane na području Grada Vodnjan–Dignano).

 

Dokumentacija za podršku INSTITUCIONALNOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGE obuhvaća:

 • Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac prijave za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge (Obrazac INST1)
 • Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac PRO2)
 • Obrazac izjave o obvezi dostave dodatne dokumentacije (Obrazac 4)
 • Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren izvod iz matične knjige radnika zaposlenih u udruzi za sve osobe s kojima je zaključen ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme (na propisanom obrascu - Obrazac INST_RAD)

 

Dokumentacija koja se NAKNADNO dostavlja (neposredno prije sklapanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava): 

 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja) - za prijavitelja i partnera
 • Potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja iz koje je vidljivo da organizacija nema duga. Potvrda ne smije biti starija od datuma raspisivanja natječaja - za prijavitelja i partnera

Dokumentacija za predaju ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA (nakon provedbe projekta/programa):