Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme: SPREMAČICA (na pola radnog vremena, do povratka s bolovanja)

Temeljem članka 19. i 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), čl. 13. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave (˝Službene novine Grada Vodnjan-Dignano˝ br. 09/21, 15/21 i 05/22), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu na radno mjesto Spremačica (1 izvršitelj/izvršiteljica) na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, do povratka namještenice s bolovanja.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drukčije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. ZSN-a te sljedeće uvjete:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola,
 • stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove,
 • stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika,
 • stupanj komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela,
 • stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima namještenik radi.

Kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a za prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi rodnog značenja korišteni o ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposleni.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina se mogu pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu sa HZMO-a,
 • elektronički zapis ili običnu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. ZSN-a.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas, već će se ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano i na web-stranici www.vodnjan.hr objavit će se način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano i na web-stranici www.vodnjan.hr objavit će se vrijeme održavanja provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja iste.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, s naznakom: ˝Oglas – Spremačica″, na adresu: Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan. Prijave se mogu neposredno predati i u pisarnicu Grada Vodnjan-Dignano.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidatu koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, dostaviti će se pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. O rezultatima oglasa kandidate će se obavijestiti u zakonskom roku.

                                                                                   P.O. GRADONAČELNIKA

                                                                                           Kristina Buršić

Aktualnosti