Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Savjet mladih Grada Vodnjan-Dignano - Javni poziv i Odluka o izboru

 

08.12.2022. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano

 

17.11.2022. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura

 

18.10.2022. Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano

Temeljem članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano (“Službene novine Grada Vodnjan-Dignano” broj 07/22), Gradsko vijeće Grada Vodnjan-Dignano dana 18. listopada 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano 

I.

Ovim Javnim pozivom pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano (dalje u tekstu: Savjet mladih).

II.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano (dalje u tekstu: Gradsko vijeće) kojem je cilj promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području Grada Vodnjan-Dignano.

III.

Savjet mladih osniva se radi sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih na području Grada Vodnjan-Dignano.

IV.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

V.

Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Vodnjan-Dignano, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih.

VI.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih imaju:

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,
 • neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Vodnjan-Dignano.

VII.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz članka VI ovog Javnog poziva, dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih, u suprotnom se njihove kandidature neće smatrati valjanima.

VIII.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr u rubrici „Natječaji“.

IX.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih predaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano” neposredno u pisarnici Grada Vodnjan-Dignano na adresi Trgovačka 2 u Vodnjanu ili se šalju preporučeno putem pošte na adresu: Grad Vodnjan-Dignano, Gradsko vijeće, Komisija za izbor i imenovanja, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, najkasnije do 02. studenog 2022. godine.

Kandidature poslane putem e-maila neće se uzimati u razmatranje.

X.

Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih obavezno sadrže sljedeće podatke:

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
 • podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište kandidata za člana i zamjenika člana),
 • obrazloženje kandidature.

Predlagatelj je uz prijedlog iz stavka 1. ovog članka dužan priložiti:

 • kratak životopis kandidata za člana i zamjenika člana,
 • izvadak iz odgovarajućeg registra, odnosno važeću odluku o osnivanju tijela,
 • potpisanu izjavu kandidata o svom pristanku na kandidaturu (tekst Izjave dostupan na mrežnim stranicama Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr u rubrici „Natječaji”),
 • uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci ili presliku osobne iskaznice kandidata i zamjenika kandidata.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz članka VI ovog Javnog poziva, kandidatura mora sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište), koji se dokazuju uvjerenjem Policijske uprave o prebivalištu/boravištu kandidata ili preslikom osobne iskaznice.

XI.

Prijedlog kandidature iz članka X ovog Javnog poziva mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

XII.

Nepravovremene i nepotpune kandidature, te kandidature dostavljene suprotno odredbama čl. V-XI ovog Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

XIII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Popis važećih kandidatura sadrži naziv i sjedište predlagatelja, ime i prezime te datum rođenja kandidata za člana i zamjenika člana, a sastavlja se prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Komisija za izbor i imenovanja dostavlja Gradskom vijeću te ih objavljuje na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

XIV.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih, na način propisan Poslovnikom Gradskog vijeća.

Glasovanje se provodi na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Grada Vodnjan-Dignano.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom uz naznaku ovlaštenog predlagatelja, a glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred sedam kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena i imena najviše 7 kandidata i njihovih zamjenika.

Za članove Savjeta mladih izabrano je sedam kandidata s najvećim brojem glasova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje među tim kandidatima ponavlja se na istoj sjednici sve dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

XV.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

XVI.

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objaviti će se na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

 

KLASA: 024-03/22-01/02

URBROJ: 2163-10-02/06-22-1

U Vodnjanu-Dignano, 18. listopada 2022. godine

 

                                                         GRADSKO VIJEĆE GRADA VODNJAN-DIGNANO

                                                                                 Predsjednica

                                                                                  Romina Bilić

Aktualnosti