Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Što je komunalna naknada i tko je plaća

Odsjek za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

Kontakt osoba: Luca Biasiol 
Telefon: 052/535-956
E-mail: luca.biasiol(at)vodnjan-dignano.hr

Što je to komunalna naknada?

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave, te spada u namjensku naknadu koju plaćaju svi građani, te fizičke i pravne osobe. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

 1. održavanje javnih površina,
 2. održavanje nerazvrstanih cesta,
 3. javna rasvjeta,
 4. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 5. odvodnja atmosferskih voda (održavanje sustava oborinske odvodnje),
 6. održavanje groblja i krematorija,
 7. ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značenja

Tko plaća komunalnu naknadu?

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

 1. stambenog prostora,
 2. poslovnog prostora,
 3. garažnog prostora,
 4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 5. neizgrađenog građevnog zemljišta.

Svi obveznici plaćanja komunalne naknade dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene podataka isto prijaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, koji je ovlašten te podatke prikupljati i provjeravati.

Grad Vodnjan-Dignano kontinuirano vrši ažuriranje baze podataka obveznika plaćanja komunalne naknade. U odnosu podataka iz postojeće evidencije i stvarnoga stanja uočen je značajan nesrazmjer u vrijednostima površina na području Grada Vodnjana-Dignano. Kako bi se komunalna naknada zadužila sukladno važećoj Odluci o komunalnoj naknadi i kako bi građani plaćali istu prema stvarnoj površini prostora, molimo Vas da ukoliko niste obveznik plaćanja iste, ispunite sljedeći obrazac i dostavite ga u Upravni odjel.